Ενότητες Εργασίας

Ανάπτυξη Ερευνητικών Δομών Άντλησης Δεδομένων

Ανάπτυξη των δομών και συστημάτων παρακολούθησης, που θα επιτρέψουν την πραγματοποίηση των απαραίτητων δοκιμών άρδευσης και την άντληση των απαραίτητων δεδομένων, που θα απαιτηθούν για τη προσομοίωση της εδαφικής υγρασίας και την τελική ανάπτυξη του DRIP.

Άρδευση Ελαιόδεντρων και Συλλογή -Δεδομένων

Πραγματοποίηση σειράς δοκιμών σε όλες τις δομές και η συλλογή και ανάλυση δεδομένων, τόσο κατά την περίοδο άρδευσης όσο και την περίοδο της βροχόπτωσης, περιλαμβανομένων ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων σχετικά με την ανάπτυξη και την απόδοση των δέντρων.

Μελέτη και Προσομοίωση Εδαφικής Υγρασίας

Ανάπτυξη του μοντέλου προσομοίωσης της εδαφικής υγρασίας με βάση τα δεδομένα που θα προκύψουν από τις δοκιμές άρδευσης, ώστε να αναπτυχθεί το λογισμικό που θα ελέγχει τη λειτουργία του συστήματος DRIP.

Σύστημα Στάγδην Άρδευσης Υψηλής Ακριβείας

Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος στάγδην άρδευσης υψηλής ακρίβειας (DRIP) που θα επιτρέπει την παροχή της απόλυτα απαραίτητης ποσότητας νερού σε κάθε δέντρο χωριστά και που θα ελέγχεται από ένα λογισμικό εκτίμησης της εδαφικής υγρασίας και μια σειρά εργαλεία ΙοΤ.

Οικονομοτεχνική Αξιολόγηση του DRIP

Οικονομοτεχνική αξιολόγηση του συστήματος DRIP, που αποσκοπεί στο να εκτιμήσει το κόστος κατασκευής και εφαρμογής της τεχνολογίας αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η αξιοποίηση του συνεπάγεται πέρα από περιβαλλοντικό όφελος και σαφές οικονομικό όφελος για τον καλλιεργητή.